Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου– Ένας χρόνος λειτουργίας. Κοινός στόχος, η συνεργασία για περαιτέρω ανάπτυξη.

1110

 

 

 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου – Ένας χρόνος λειτουργίας

Κοινός στόχος, η συνεργασία για περαιτέρω ανάπτυξη

 

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει τη συμπλήρωση ενός χρόνου, από την έναρξη εργασιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. H 1 Μαρτίου 2018, αποτέλεσε ιστορική ημέρα για την Κυπριακή Ναυτιλία, καθώς σήμανε τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Από την ίδρυσή του, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει προχωρήσει σημαντικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του πρώην Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, με στόχο να καταστήσει την Κυπριακή Ναυτιλιακή Διοίκηση ακόμα πιο σύγχρονη, αποδοτική και ευέλικτη προς τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με την Κύπρο.

Με βάση Μελέτη Αναδιάρθρωσης, η οποία παρουσίασε σημαντικές εισηγήσεις και προτάσεις ως προς την απαιτούμενη δομή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το Επιμελητήριο παρατήρησε με ικανοποίηση την ομαλή λειτουργεία της νέας δομής του Υφυπουργείου.

Η προετοιμασία μίας ολοκληρωμένης “Εθνικής Στρατηγικής για τη Ναυτιλία” από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, αλλά και η εφαρμογή νέων υποστηρικτικών μέτρων/δράσεων και ευέλικτων μηχανισμών αποτελεί τον επόμενο σημαντικό στόχο, έτσι ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένα βιώσιμο ναυτιλιακό κέντρο με απτές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τόσο για τον τομέα της Ναυτιλίας αλλά και κατ’ επέκταση της Οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε υφιστάμενες Ναυτιλιακές Εταιρείες αλλά και την προσέλκυση επιπρόσθετων ποιοτικών πλοιοκτητριών και ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο, με αλυσιδωτή θετική επίδραση στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση άλλων οικονομικών κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες προς τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, καθώς επίσης, στη στενή συσχέτιση της Ναυτιλίας με τον αναδυόμενο Τομέα Ενέργειας.

Με τη λειτουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και έχοντας την πιο πάνω στοχοθετημένη Στρατηγική, θα πρέπει πλέον και όλοι οι φορείς του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου να συνεργαστούν ακόμη πιο αρμονικά και συγχρονισμένα, με ευθυγραμμισμένους στόχους και όραμα, ενισχύοντας την εκπροσώπηση και δράση της Κυπριακής Ναυτιλίας σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Κοινός στόχος όλων των Φορέων θα πρέπει να είναι η συνεχής και περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της Κυπριακής Ναυτιλίας, καθιστώντας έτσι ικανή να ανταποκριθεί στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της Παγκόσμιας Οικονομίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.