Συνέντευξη Υφυπουργού Ναυτιλίας Κύπρου κ. Βασίλη Δημητριάδη

437

Ποιο είναι το όραμά σας με την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου;

Αναμφίβολα η ενίσχυση της Κυπριακής ναυτιλίας, η περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού συμπλέγματος και του Κυπριακού στόλου αποτελεί διαχρονικό στόχο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της προώθησης και προβολής της κυπριακής σημαίας, της απλούστευσης του εκσυγχρονισμού και της αυτοματοποίησης του τρόπου λειτουργίας του Υφυπουργείου, της ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, της προώθησης περαιτέρω μέτρων και κινήτρων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού νηολογίου και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης εθνικής πολιτικής για τη Κυπριακή Ναυτιλία, με όραμα και μακροχρόνιες στοχεύσεις είναι ένας από τους  πρωταρχικούς μου στόχους.  Έχουμε ήδη ξεκινήσει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολογούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Σύντομα θα απευθυνθούμε στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στους πολίτες σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το μέλλον αυτού του σημαντικού τομέα για την οικονομία της Κύπρου.

Η Κύπρος αποτελεί την 3η ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρώπη και ένα από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως και ως εκ τούτου κύριο μέλημά μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον της ναυτιλίας τόσο στη διεθνή όσο και στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή σκηνή.  Ευελπιστώ ότι η εμπειρία μου στα διάφορα όργανα της ΕΕ, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Μια ακόμη παράμετρος που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η καλλιέργεια ναυτιλιακής και θαλάσσιας κουλτούρας στη Κύπρο.  Προς αυτή την κατεύθυνση θα εξαγγείλουμε σύντομα αριθμό δράσεων που θα απευθύνονται στους νέους με στόχο να ενημερωθούν και να κατανοήσουν την δυναμική και την προοπτική του τομέα.

Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του κυπριακού ναυτιλιακού προϊόντος;

Η ναυτιλία αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας.  Πρόκειται για ένα άκρως ανταγωνιστικό τομέα που για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης θα πρέπει να έχουμε στοχευμένη προσέγγιση στη προώθηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουμε. Παράλληλα θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να μπορούμε να αναπροσαρμόζουμε το προϊόν μας έτσι που να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας.

Η Κύπρος διαθέτει ένα ανταγωνιστικό και υψηλής ποιότητας εθνικό νηολόγιο και η Κυπριακή σημαία χαίρει διεθνούς αναγνώρισης ως σημαία ποιότητας και αξιοπιστίας. Το Νηολόγιο παραμένει ένας αναπόσπαστος πυλώνας του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος και ως εκ τούτου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συνεχίζει να εστιάζει στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών που συνδέονται με το Νηολόγιο. Ταυτόχρονα, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα εταιρειών και υποδομών που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα ναυτιλιακών και παρεμφερών υπηρεσιών με εταιρείες ιδιοκτησίας, διαχείρισης και ναυλώσεων πλοίων, εταιρείες παροχής καυσίμων, τεχνολογίας, λογισμικών, λογιστικών και ναυτασφαλιστικών υπηρεσιών, ναυπηγεία, ναυτικούς πράκτορες κ.ο.κ.

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού νηολογίου, με εμφανή τα αποτελέσματα των δράσεων του Υφυπουργείου, με προσέλκυση νέων πλοίων στο Κυπριακό νηολόγιο.  Συγκεκριμένα ο Κυπριακός στόλος ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια κόρους. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου, δηλαδή το ειδικό φορολογικό πλαίσιο που ισχύει για τη ναυτιλία, αυξήθηκαν από 168 σε 250 από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.  Περισσότεροι από 55.000 ναυτικοί εργοδοτούνται στα Κυπριακά πλοία και περίπου 9.000 άτομα απασχολούνται στις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο.  Εκτιμάται ότι τα έσοδα από τη ναυτιλία ανέρχονται στο  7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος,  ενώ 3% περίπου του εργατικού δυναμικού εργάζεται στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της Κύπρου ως ένα ποιοτικό σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, σίγουρα υπάρχουν.  Τα ελκυστικά φορολογικά και άλλα κίνητρα, ο πλούτος εμπειρογνωμοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον τομέα, η 24ωρη εξυπηρέτηση που προσφέρει το Υφυπουργείο, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, το κύρος της Κυπριακής σημαίας και η ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στα διεθνή και ευρωπαϊκά ναυτιλιακά δρώμενα, αποτελούν σημαντικά εργαλεία που θα πρέπει να αναδείξουμε περαιτέρω.  Οι χρήστες των υπηρεσιών του Υφυπουργείου είναι σημαντικοί πρεσβευτές της Κυπριακής ναυτιλίας.

Με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της κυπριακής ναυτιλίας επεξεργαζόμαστε τρόπους παροχής περαιτέρω κινήτρων τόσο σε πλοία όσο και σε εταιρείες, οι οποίες καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αναβάθμισης των υφιστάμενων υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης που συμβάλει στη παροχή πιο αποτελεσματικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης των συνεργατών μας.  Η όλη φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική με απώτερο σκοπό την δημιουργία «Μονοθυρικής εξυπηρέτησης – One Stop Shop» στο Υφυπουργείο μας.

Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού δυσκολεύουν τη προσπάθεια μας για περαιτέρω προώθηση και προβολή της Κυπριακής ναυτιλίας. Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί υποχρεωτικά οδήγησαν στην επίσπευση και υιοθέτηση νέων τεχνολογικών διαδικασιών, στην προσαρμογή των διαδικασιών με την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για να διατηρηθεί η άμεση, αδιάλειπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση που διαχρονικά το Υφυπουργείου Παρέχει.  Οι διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας καθώς και η υπό διαμόρφωση νομοθετικές πρωτοβουλίες περιφερειακού χαρακτήρα επιβάλλουν να είμαστε σε εγρήγορση και να λειτουργούμε προληπτικά.  Απαιτούνται προσεγμένες κινήσεις και ενδελεχής μελέτη όλων των παραμέτρων για να μπορέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να σχεδιάσουμε τις επόμενες μας δράσεις έτσι που να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις και να βγούμε δυναμικά στο προσκήνιο για προβολή της κυπριακής ναυτιλίας, όταν οι συνθήκες με την πανδημία μας το επιτρέψουν.

Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού;

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αρκετές.  Με την πανδημία η ναυτιλία όπως και όλες οι δραστηριότητες της οικονομίας έχουν πληγεί.  Σημαντικό πλήγμα έχει δεχθεί ο τομέας των επιβατηγών πλοίων και της κρουαζιέρας καθώς επίσης σημαντικά επηρεάστηκαν και τα εμπορικά πλοία.

Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία του τομέα ως η κινητήριος δύναμη του εμπορίου καθώς πέραν του 80% του διεθνούς εμπορίου μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Τα πλοία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αρκετά λειτουργικά προβλήματα ελέω COVID-19 όπως η αλλαγή των πληρωμάτων, ο επαναπατρισμός των ναυτικών, οι δυσκολίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων καθώς και η παραλαβή προμηθειών.  Η Κύπρος πήρε τα εύσημα από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτά τα προβλήματα.  Κατά τους τελευταίους 5 μήνες έγινε κατορθωτή από την Κύπρο η αλλαγή πληρωμάτων ή ο επαναπατρισμός πέραν των 5000 ναυτικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις έτσι που να οικοδομήσουμε ένα ευοίωνο μέλλον για την Κυπριακή ναυτιλία, είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της βιομηχανίας, ιδιαίτερα με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.

Παράλληλα με τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, η μετεξέλιξη του τομέα κατά τρόπο που να συνεισφέρει ουσιαστικά στη κλιματική αλλαγή και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο εμβολιασμός της λειτουργίας του τομέα με τη ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις.  Απαιτείται η από κοινού συνεργασία για να διαμορφώσουμε λύσεις που να  είναι πρακτικά εφαρμόσιμες και να έχουν, στο μέτρο του δυνατού, εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι που να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας.

Ευελπιστώ πως ο πλούτος εμπειρογνωμοσύνης της κυπριακής ναυτιλιακής διοίκησης σε συνάρτηση με τη δικτύωση που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πέραν από τα πιο πάνω, στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας είναι η διατήρηση του στόλου και η περαιτέρω αύξηση λαμβάνοντας υπόψη την μεγαλύτερη πρόκληση της κυπριακής ναυτιλίας από την παράνομη επιβολή περιοριστικών μέτρων από την Τουρκία στα κυπριακά πλοία για ελλιμενισμό στα τούρκικα λιμάνια, συνεχίζει να υφίσταται. Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από την Τουρκία επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας, αλλά και την ελκυστικότητα της Κύπρου ως βάσης για διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Ποιες είναι οι συνέργειες Κύπρου – Ελλάδας στη ναυτιλία;

Πέραν των ιστορικών αδελφικών δεσμών των δύο χωρών, Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν παραδοσιακές ναυτιλιακές δυνάμεις που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή και ναυτιλιακά δρώμενα.  Οι ναυτιλιακές σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαίρετες.  Υπάρχει συντονισμός και εποικοδομητική συνεργασία τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Επιπρόσθετα, και σε ετήσια τουλάχιστον βάση, εκπρόσωποι της Ναυτιλίας της Κύπρου και της Ελλάδας μαζί και με τη Μάλτα, έχουν θεσμοθετήσει και πραγματοποιούν συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα τρέχοντα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τη ναυτιλία.  Οι δύο χώρες έχουν επίσης αναπτύξει  πρωτοβουλίες για ευρύτερες συνεργασίες στο τομέα της ναυτιλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με άλλα κράτη όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, αναμένεται να  αποτελέσει ακόμη ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση των ναυτιλιακών σχέσεων των δύο χωρών.

Ποιες προσπάθειες πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε οι νέοι να στραφούν σε γαλάζια επαγγέλματα;

Αναμφίβολα η εξέλιξη που παρατηρήθηκε στην ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε την ανάγκη για εξεύρεση ικανών, καταρτισμένων στελεχών που να διαχειρίζονται και  λειτουργούν τα Κυπριακά πλοία αποτελεσματικά και με ασφάλεια,  τα οποία αργότερα θα στελεχώνουν τη ναυτιλιακή μας βιομηχανία στη στεριά.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προβάλλει τη ναυτιλία ως επαγγελματικό προσανατολισμό και δίδει ιδιαίτερη σημασία στην ποιοτική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τους νέους να αγαπήσουν τη θάλασσα και την Κυπριακή Ναυτιλία. Οι προοπτικές απασχόλησης στα ναυτικά επαγγέλματα είναι εξαιρετικές, με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και με αξιόλογες οικονομικές απολαβές, γεγονός πολύ σημαντικό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται υψηλή ανεργία των νέων μας. Ο εμβολιασμός των προγραμμάτων σπουδών με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της ναυτιλίας και των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των πλοίων είναι άκρως σημαντικός. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται συνέργειες και συντονισμός ανάμεσα στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την ναυτιλιακή βιομηχανία.

Με τη στήριξη του κράτους έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τρεις ναυτικές ακαδημίες στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, σχεδόν όλα τα Κυπριακά πανεπιστήμια προσφέρουν ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν διάφορες πτυχές της ναυτιλίας από χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα μέχρι προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης. Πέραν της εποπτείας των ακαδημιών, το Υφυπουργείο παρέχει επίσης οικονομική στήριξη και υποτροφίες σε άτομα που φοιτούν στις ακαδημίες. Από την περσινή σχολική χρονιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, έχει επίσης ενταχθεί ναυτιλιακή κατεύθυνση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Ένας από τους βασικότερους στόχους της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τη ναυτιλία, είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των νέων για τη ναυτική εκπαίδευση και το ναυτικό επάγγελμα, ούτως ώστε οι νέοι μαςνα εκτιμήσουν και να αναγνωρίσουν έμπρακτα το ρόλο των ναυτικών στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η κρουαζιέρα έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.  Υπάρχει τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων του συγκεκριμένου τομέα;

Αναμφίβολα έχουν επηρεαστεί αρνητικά όλοι οι τύποι πλοίων από την εξάπλωση της πανδημίας.  Όμως όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, ο τομέας της κρουαζιέρας και των επιβατηγών πλοίων έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα.  Καταβάλλονται προσπάθειες, ιδιαίτερα σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για ανάκαμψη του τομέα μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες και κίνητρα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Γενικότερα, το Υφυπουργείο εφάρμοσε σειρά από υποστηρικτικά μέτρα και ειδικές διευθετήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι εταιρείες και τα κυπριακά πλοία στη διεξαγωγή των εργασιών τους κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την παράταση της προθεσμίας για καταβολή του φόρου χωρητικότητας και του ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου, την παράταση ισχύος πιστοποιητικών ναυτικών και τη δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα μας με υποστηρικτικό υλικό.

Επίσης έχει υιοθετηθεί ειδικό πρωτόκολλο για την αλλαγή πληρωμάτων σε κυπριακά λιμάνια.  Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που έχει προχωρήσει με τέτοιου είδους στήριξη στους ναυτικούς και στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος παρέχει κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη και βοήθεια στα έξι κρουαζιερόπλοια που επέλεξαν να ελλιμενιστούν στο αγκυροβόλιο Λεμεσού Μονής.

Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική για προσέλευση περισσότερων εταιρειών με έδρα την Κύπρο;

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού νηολογίου και του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος.  Ειδικότερα, τα μέτρα που αφορούν την ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νηολογίου, την κατάργηση των αρχικών τελών εγγραφής ποντοπόρων πλοίων, την απλούστευση των διαδικασιών εγγραφής και την αναθεώρηση της πολιτικής εγγραφής πλοίων.

Είναι εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων αυτών με την προσέλκυση νέων πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο.  Συγκεκριμένα ο Κυπριακός στόλος έχει αυξηθεί κατά ένα εκατομμύριο κόρους (γύρω στα 100 πλοία) από την ίδρυση του Υφυπουργείου και ευελπιστούμε ότι η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχίσει σταθερά. Σημαντική επίσης επιτυχία ήταν η πρόσφατη έγκριση από την ΕΕ της παράτασης του φορολογικού συστήματος που αφορά τη ναυτιλία μέχρι το 2030. Η εν λόγω εξέλιξη θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως ναυτιλιακό κέντρο και στην αύξηση των ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Στις επόμενες κινήσεις για περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου και προέλκυση περισσότερων εταιρειών για εγκατάσταση στην Κύπρο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

  • Αξιοποίηση της ανανεωμένης εταιρικής μας ταυτότητας και των βελτιώσεων που έχουν υιοθετηθεί σε όλες τις πτυχές του πλαισίου και των διαδικασιών μας με στόχο τη στοχευμένη και αποτελεσματική προώθηση και προβολή του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος.
  • Αναβαθμισμένη και ενισχυμένη συμμετοχή σε διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  • Διαφοροποίηση της προβολής του Υφυπουργείου μέσω διαδικτυακών συνεδρίων και σεμιναρίων εφόσον είναι εφικτό λόγω της πανδημίας.
  • Περαιτέρω ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κυπριακής ναυτιλίας πχ σε εξειδικευμένες πτυχές όπως ο τομέας των σκαφών αναψυχής (yachts).
  • Ενίσχυση των διαδικασιών παροχής μονοθυριδικής εξυπηρέτησης στους συνεργάτες μας.
  • Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της ενεργής συμμετοχής της κυπριακής ναυτιλίας στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Σύσφιξη των διεθνών σχέσεων και της συνεργασίας με σημαντικά ναυτιλιακά κράτη με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
  • Συνέχιση της προσπάθειας αυτοματοποίησης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με την περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων αλλά και την υιοθέτηση νέων εφαρμογών.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την προβολή και προώθηση των πλεονεκτημάτων της Κυπριακής ναυτιλίας.
  • Προώθηση της ναυτιλιακής τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω συνεργασιών και πρωτοβουλιών όπως το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI).

Θέλετε να μας πείτε τους μελλοντικούς σας στόχους;

Στους μελλοντικούς μας στόχους περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ενόψει και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, καθώς και η διασφάλιση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έχουν δώσει ώθηση στον τομέα της ναυτιλίας. Η παροχή ενός σταθερού και προβλέψιμου επιχειρησιακού και επενδυτικού πλαισίου είναι καίριας σημασίας για τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Θα πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης μέσα από καινούργιες δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέλκυση νέων πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο αλλά και την εγκατάσταση νέων εταιρειών ούτως ώστε οι δυο αυτοί πυλώνες, πάνω στους οποίους έχει οικοδομηθεί η Κυπριακή Ναυτιλία, να ενισχυθούν και κατά συνέπεια να αυξηθεί η συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία μας.

Στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για την ναυτιλία θα επιδιώξουμε τη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που να καλύπτει ευρύτερα όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες.  Είναι σημαντικό να υπάρχει όραμα και ξεκάθαρη στόχευση για να τεθούν οι βάσεις ώστε ο τομέας αυτός να αναπτυχθεί κατά τρόπο ολιστικό και αειφόρο για να αποτελέσει για χρόνια πηγή συνεισφοράς στην οικονομία του τόπου, τόσο σε έσοδα όσο και σε απασχόληση.