Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων

225

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων – Εξαγωγέων

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 8η Σεπτεμβρίου 2023, μεταξύ:

Αφ’ ενός της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ακτής Μιαούλη αρ. 10, ΤΚ 18538 με ΑΦΜ 998672396 της ΔΟΥ Α΄ Πειραιά και εκπροσωπείται δια του Προέδρου της, κ. Αθανασίου Λιάγκου,

Αφ’ ετέρου του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Γ. Κασιμάτη, αρ.1, ΤΚ 18531, ΑΦΜ 099048291 της ΔOY Α΄ Πειραιά και εκπροσωπείται δια του Προέδρου του, κ. Νικολάου Μαυρίκου,

συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και κατέστη αμοιβαίως αποδεκτό:
να προχωρήσουν από κοινού σε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις που θα κριθούν αμοιβαία επωφελείς για:

  • την ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών, τεχνογνωσίας και Μελετών κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση των Θαλάσσιων Μεταφορών,
  • την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών με γνώμονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των λιμένων,
  • την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας των λιμένων,
  • την βελτίωση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού,
  • την βελτίωση συνολικά της ποιότητας των υπηρεσιών που κάθε πλευρά παρέχει,
  • την υλοποίηση δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας εφοδιαστικών επιχειρήσεων μελών του Π.Σ.Ε.Π.Ε. και
  • την σύμπραξη μεταξύ των δύο οργανισμών στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της διερεύνησης των εξαγωγών, όπως για παράδειγμα συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.

Το παρόν Μνημόνιο αποσκοπεί στην καταγραφή της πρόθεσης και της κατανόησης και των δύο Μερών και δεν αποσκοπεί στη δημιουργία νομικά δεσμευτικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων για οποιοδήποτε Μέρος ούτε οποιοδήποτε Μέρος θα θεωρείται ως εκπρόσωπος του άλλου.

Τα Μέρη δηλώνουν ρητώς ότι συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε επικοινωνία, προώθηση, ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και καθιέρωση επαφών δεν θα οδηγήσει σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Κάθε μέρος, δεσμεύεται να προστατεύει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών και να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που του παρασχέθηκαν και να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία, ερευνητικής ή οικονομικής φύσεως, τα οποία αφορούν τόσο στην ταυτότητα, όσο και στην ευρύτερη δραστηριότητα εκάστου εξ αυτών.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα έχουν ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας πληροφοριών, η ανακοίνωση των οποίων είναι υποχρεωτική εκ του νόμου ή κατόπιν αιτήματος διοικητικής ή δικαστικής αρχής. Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος γίνει αποδέκτης αιτήματος δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών του αντισυμβαλλόμενου του, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως σχετικώς το τελευταίο πριν προχωρήσει σε γνωστοποίηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ο Π.Σ.Ε.Π.Ε. δύναται να αναφέρει στις προωθητικές επικοινωνίες του, με οποιοδήποτε τρόπο τις ανωτέρω συνέργειες και συνεργασίες ως και τα σχετικά σήματα της Ε.ΛΙΜ.Ε., ενώ η  Ε.ΛΙΜ.Ε. κατ’ αναλογία δύναται να αναφέρει τον Π.Σ.Ε.Π.Ε. και τα σήματα του στις προωθητικές επικοινωνίες της, καθώς και στους συμμετέχοντες στις ανωτέρω συνέργειες και συνεργασίες. Τα μέρη αποδέχονται, ότι κάθε αναφορά σε περαιτέρω στοιχεία που αφορούν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων, θα έχει τεθεί υπόψη και λάβει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του μέρους, στο οποίο αυτά αφορούν.

Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας. Καμία τροποποίηση δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο Μέρη.

Το παρόν Μνημόνιο συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιοδήποτε μέρος να προβεί στην καταγγελία του με γραπτή ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνητικό θα παύσει να ισχύει εντός 30 ημερών από την γνωστοποίηση της ειδοποίησης για τη λήξη της.

Το παρόν Μνημόνιο συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα και έκαστος των συμβαλλομένων έλαβε από ένα (1) αντίγραφο.

Για την Ένωση Λιμένων Ελλάδος

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μαυρίκος